REALITNÝ SLOVNÍK

Spoludlžník

Kto je to spoludlžník?

Spoludlžník je priamym dlžníkom a má rovnaké povinnosti ako dlžník voči veriteľovi (banka, nebanková spoločnosť a pod). Dlžník a spoludlžník spolu vstupujú do zmluvného vzťahu, čo znamená, že sú v rovnakom pomere zodpovedný za riadne splatenie celého dlhu. Banka môže od ktoréhokoľvek žiadať dlh a splnením povinnosti jedného z nich zaniká povinnosť u druhého.

Vyhľadajte iný výraz

Adhézna zmluva

Advokát

Anuitná splátka

Apartmán

Ateliér

Aukcia

Autorizácia zmluvy

Balkón

Banka

Bonita klienta

Brownfield

BSM

Byt

Byt rozostavaný

Bytové družstvo (skratka ,,BD")

Bytové jadro

Bytový dom

Cena

Cenová mapa

Certifikát (bankový)

Čerpanie úveru

Číslo evidenčné

Číslo orientačné

Číslo parcelné

Číslo popisné

Darovacia zmluva

Databáza klientov

Daň z nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti

Delikvencia

Depozit

Developer

Dofinancovanie

Dom na kľúč

Dražba

Dražba dobrovolná

Dražba nedobrovolná

Dražobník

Drevostavba

Drobná stavba

Družstevný byt

Dvojdom

EIA

Elektronická aukcia

Equity

Exekučný príkaz

Exekučný titul

Exekúcia

Exkluzivita (pri predaji)

Extravilián

Facility management

Feasibility study

Finančný agent

Finančný poradca

Finančný sprostredkovateľ

Fixná úroková sadzba

Fond opráv

Fyzická osoba (FY)

Fyzická osoba - podnikateľ

Garáž

Geometrický plán

Greenfield

Hodnota nehnuteľnosti

Holobyt

Homestaging

Hrubá stavba

Hypotekárny špecialista

Hypotéka

IBV

IG prieskum

Inflácia

Inkaso

Intravilián

Inžinierske siete (skratka ,,IS")

Istina

Jednoduchá stavba

Jednorázová splátka

Kataster

Kúpna zmluva

Katastrálne územie

Katastrálna mapa

Katastrálny operát

Kolaudácia

Kondomínium

Kolaudačné rozhodnutie

Komerčná nehnuteľnosť

Kancelária

Klimatizácia

Kvitancia

Licitácia

List vlastníctva (skratka ,,LV")

Lodžia (loggia)

Lineárne splácanie

Loft

Lomový bod

Loan to Value (LTV)

Majiteľ nehnuteľnosti

Matrika

Mestský byt

Mezanín

Mezonet

Miestnosť

Mimoriadna splátka

Montovaný dom

Nadobúdateľ nehnuteľnosti

Nadobúdaci titul k nehnuteľnosti

Nebytový priestor

Nehnuteľnosť

Notár

Notárom spísaná kúpna zmluva

Notárska zápisnica

Notárska úschova

Novostavba

Nájom

Nájomca

Nájomná zmluva

Nájomný byt

Návrh kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti

Návrh na vklad

Návrh na vklad vlastnického práva

Návrh na vklad záložného práva

Nízkoenergetický dom

Obchodný register

Obhliadka nehnuteľnosti

Ocenenie nehnuteľnosti

Office

Open house

Osobné vlastníctvo

Parcela

Parkovacie miesto

Pasívny dom

Pavlač

Pivnica

Plató

Plocha balkónu, loggie, terasy

Plocha bytu

Plocha pivnice

Plocha pozemku

Plomba

Podielové spoluvlastníctvo

Podkrovie

Podlažie

Podnájom

Pohľadávka

Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti

Poistná vinkulácia

Polovýhradne zastúpenie

Polyfunkčný dom

Poručiteľ

Poschodie

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Povolenie k užívaníu stavby

Pozemok

Poznámka (typ zápisu v katastri)

Preberací protokol

Predkupné právo

Predávajúci

Prelease

Prenájom

Prevod družstevného bytu

Prevod energií a služieb

Prevod vlastníckého práva

Privatizácia

Progresívne splácanie

Projektová dokumentácia

Právnicka osoba (PO)

Právo prechodu a prejazdu

Pôdorys

Radový dom

Realitná kancelária

Realitný maklér

Realitný portál

Reality

Referencia

Refinancovanie hypotéky

Rekonštrukcia, renovácia

Rekreačný objekt

Rekuperácia

Retail

Revitalizácia

Rezervačná záloha

Rezidenčná nehnuteľnosť

Rodinný dom

Rozostavaná nehnuteľnosť

RPMN

Ručenie

Ručiteľ

Spoločné časti domu a zariadenia

Spoludlžník

Spotrebný úver

Sprostredkovateľská zmluva

Statik

Stavba

Stavebné povolenie

Stavebný pozemok

Stavebný úrad

Stropné chladenie

SVB

SZČO

Súd

Štandard nehnuteľnosti

Štúdio

Terasa

Tichá aukcia

Tržné ocenenie nehnuteľnosti

Typ parcely

Urbanistická štúdia

ÚPI

Úradne overený podpis

Úrok

Úrok z omeškania

Úroková miera

Úverový rámec (limit)

Územné povolenie (rozhodnutie)

Územný plán

Úžitková plocha

Vecné bremeno

Veriteľ

Viacgeneračný dom

Vila

Vinkulácia (banková vinkulácia)

Vklad (druh zápisu do katastra nehnuteľností)

Vklad vlastnického práva do katastra nehnuteľností

Vlastnicke právo

VOP (všeobecné obchodné podmienky)

Voľné zastúpenie

Vydržanie pozemku (parcely)

Výpis z katastra nehnuteľností

Zastavaná plocha a nádvorie

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o dielo

Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o výhradnom predaji (exkluzívna zmluva)

Zmluvná pokuta

Znalec

Znalecký posudok (ocenenie)

Zrubový dom

Záložca

Záložné právo k nehnuteľnosti

Záznam do katastra nehnuteľností

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám.

Poradíme bezplatne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR zákonu 18/2018 Z.z.